วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม »

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดูเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง, ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธ์แสนศรี, ผศ.ดร.ลักขณา พันธ์แสนศรี, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร, ภัญโญ ผลงาม จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ดูเพิ่มเติม »

ทีมวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผลงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

ดูเพิ่มเติม »

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ดูเพิ่มเติม »