รายละเอียดการสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร และชื่อปริญญา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Engineering Program in                                                            Renewable Energy Engineering

รายละเอียดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2562

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือ ชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ มีแผนการศึกษาแบ่งออกเป็น

  • แผน ก แบบ ก1  จำนวน 36 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ และเรียนเพิ่มเติมไม่นับหน่วยกิต
  • แผน ก แบบ ก2  จำนวน 36 หน่วยกิต เรียนในห้องเรียนพร้อมทำวิทยานิพนธ์
  • แผน ข             จำนวน 36 หน่วยกิต เรียนพร้อมด้วยรายวิชาค้นคว้าอิสระ