งานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ ได้ทำงาน ตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ ซึ่งการสหกิจของนักศึกษา  จำเป็นต้องใช้ เอกสาร ประกอบรายงานสหกิจศึกษา ดังเอกสารดาวโหลดข้างล่างนี้

เอกสารงานสหกิจศึกษา