นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการสำนักงานสีเขียวโดยกำหนดการจัดการสำนักงานสีเขียว วิทยาลัยพลังงานทดแทน ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ
  2. พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน
  3. จัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบคณะ
  4. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดการใช้พลาสติก โฟม น้ำเสีย มลพิษ การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร
  6. จัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กร และระดับบุคคล
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

BN_1

หมวดที่ 1

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

More
BN_2

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

More
BN_3

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

More
BN_5

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

More
BN_6

หมวดที่ 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

More

ข่าวสารและกิจกรรม

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่น่าสนใจ