รายละเอียดสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ                                                อนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)
 • ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in                                                   Energy Conservation Engineering                                                         (Continuing Program) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (B.Eng. Energy Conservation                                    Engineering)

รูปแบบการศึกษา

 • หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้
โครงสรา้งหลักสูตรหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร78
หมวดวิชาทั่วไป15
หมวดวิชาเฉพาะ56
หมวดวิชาเลือกเสรี6

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

 • ปวส. สายวิชาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน
 • มีทุนการศึกษาให้ ทั้งทุนเพชรพลังงาน (เรียนดี) ทุนวิริยะพลังงาน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) และทุนศตวรรษที 21 (กิจกรรมเด่น)

โอกาสหลังจบการศึกษา

 • วิศวกรปฏิบัติงานในโรงงาน อาคารควบคุมด้านพลังงาน พลังงานทดแทน หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน นักวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานในประเทศและต่างประเทศ
 • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน หรือการจัดการพลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง

สิทธิพิเศษหลังจบการศึกษา :

 • สามารถสอบเป็น ผชร. (ผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงาน) และผชอ.(ผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคาร) ของกระทรวงพลังงาน
 • สามารถสอบเป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขาพลังงานทดแทน / สามารถขอใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.พิเศษ สาขาการจัดการพลังงาน ของสภาวิศวกร)

อาจารย์บริหารหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง   ประธานหลักสูตร
 2. ผศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ      กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน        กรรมการ
 4. ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ        กรรมการ
 5. อ.ดร.ภคมน ปินตานา         เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

 • คุณโสภา หาญยุทธ    e-mail: hanyuth@gmail.com
 • โทรศัพท์ : 053-875593 ; 089-5584568

หรือติดต่อ..อาจารย์ในหลักสูตร

 • ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง    โทรศัพท์ 084-1773632
 • อ.ดร.ภคมน ปินตานา        โทรศัพท์ 098-6196155