อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลังงานทดแทน (วศ.บ. พลังานทดแทน)  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) มีค่าประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้