ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

อาคารปฏิบัติการ (อาคาร A)

อาคารปฏิบัติการ (อาคาร B)

รายการครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414 หรือ 091-8536553

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการชีวมวล
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการระบบพลังงานผสมผสาน
ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องปรับอากาศและการทำความเย็น
ห้องปฏิบัติการการเขียนแบบทางวิศวกรรม และโปรแกรมควบคุม
ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์
โรงประลองและอาคารปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทางด้านน้ำ
ห้องปฏิบัติการโครน (UAV) - 3D Printer
ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องยนต์
ห้องปฏิบัติการทางระบบ PLC และเครีอข่าย
ห้องปฏิบัติทางด้านการถ่ายเทความร้อน
ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องยนต์พลังงานลม
ห้อง Co-Maker Space