ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์

ระบบจองห้องประชุม ห้องเขียนแบบ ห้องคอมพิวเตอร์ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อปฏิบัติตามประกาศวิทยาพลังงานทดแทน :

 • ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีไว้เพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แก่ การเรียนการสอน การอบรมฝึกทักษะวิชาชีพ กิจกรรมของนักศึกษา 
 • ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ใช้งาน ต้องทำหนังสือขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อพิจารณา
 • หน่วยงานภายนอก ให้ทำการประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองห้อง และชำระค่าธรรมเนียมการบริการ ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 • บุคลากรภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน กรณีมีการจัดฝึกอบรมและการบริการวิชาการ ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก โดยหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ให้ถือตามประกาศฯ ข้างต้น 
 • การบริการวิชาการต่อชุมชน ที่มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ให้แจ้งเวียน/ทำหนังสือแจ้ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพิจารณา และดำเนินการ
 • กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้จากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีฯ พิจารณาตามที่เห็นควร

ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน

แบบฟอร์ม ขั้นตอน และรายชื่อเจ้าหน้าที่

รายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องต่าง ๆ

  • นางผ่องรักษ์ ยศเดช (ผอ.สำนักงานฯ)
  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
  • นายชลัมพล ธารารักษ์ 
  • นายธนชาต มหาวัน
  • นายนักรบ กลัดกลีบ

เบอร์ติดต่อ : 053-875598 ; 065-5086899

ลงทะเบียนในระบบ Google form ขอให้ห้อง :

ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด :

ห้องประชุม อาคาร A :

ภาพห้องรายละเอียดสถานะจอง / ดูปฏิทิน

ห้องอาธีน่า ชั้นที่ 1

 • ห้องประชุมขนาดใหญ่ พร้อมเก้าอี้ ระบบสื่อ เครื่องเสียงและกล้องบันทึก
 • มี LCD-projector, computer
 • ขนาดความจุ 250 คน
 • ผู้ควบคุม : นายธนชาต มหาวัน
 • ใช้งานได้

ห้องเฮเฟสตัส ชั้น 1

 • ห้องประชุมขนาดใหญ่  ระบบสื่อ เครื่องเสียง
 • มี LCD-projector
 • ขนาดความจุ 200 คน
 • ผู้ควบคุม : นายธนชาต มหาวัน
 • ใช้งานได้

ห้องประชุม 1 ชั้น 2

 • ห้องประชุม พร้อมเก้าอี้ ระบบสื่อ เครื่องเสียง Video conference และกล้องบันทึก
 • มี LCD-projector, computer
 • ขนาดความจุ 35 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องประชุม 2 ชั้น 2

 • ห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมเก้าอี้ ระบบสื่อ เครื่องเสียง 
 • มี LCD-projector
 • ขนาดความจุ 10-20 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องประชุม 3 ชั้น 2

 • ห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมเก้าอี้ ระบบสื่อ เครื่องเสียง
 • มี LCD-projector
 • ขนาดความจุ 10-20 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องประชุม 5 ชั้น 4

 • ห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมเก้าอี้ 
 • มี LCD-projector
 • ขนาดความจุ 8-10 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องประชุม 6 ชั้น 4

 • ห้องประชุมขนาดกลาง พร้อมเก้าอี้ 
 • ขนาดความจุ 10-15 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องบันทึกสื่อเรียน ตัดต่อวีดีโอ การนำเสนอออนไลน์ :

ภาพห้องรายละเอียดสถานะจอง / ดูปฏิทิน

ห้องบันทึกสื่อออนไลน์ ตัดต่อวีดีโอ ประชุมออนไลน์  ชั้น 4 

 • ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับการตัดต่อ การประชุมนำเสนองานวิจัยออนไลน์สำหรับอาจารย์ นักศึกษา 
 • มีจอ LED จำนวน 2 จอ
 • computer งานตัดต่อ 1 เครื่อง
 • EZ-Studio 1 เครื่อง, 
 • ไมค์คอนเดนเซอร์, ลำโพง, เครื่องสำรองไฟฟ้า
 • Ring light ให้แสงสว่าง, ฉากสีเขียว
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเขียนแบบ อาคาร A :

ภาพห้องรายละเอียดสถานะจอง / ดูปฏิทิน

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

 • ห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนเขียนแบบทางวิศวกรรม และการเขียนโปรแกรมเก้าอี้ ระบบสื่อ เครื่องเสียง
 • มี LCD-projector, computer 42 เครื่อง
 • ขนาดความจุ 50 คน
 • ผู้ควบคุม : นายชลัมพล ธารารักษ์
 • ใช้งานได้

ห้องประชุมฝึกอบรม และที่พัก อาคาร C :

ภาพห้องรายละเอียดสถานะจอง / ดูปฏิทิน

ห้องประชุมขนาดกลาง

 • ห้องประชุมขนาดกลาง ระบบสื่อ เครื่องเสียง
 • มี LCD-projector, เครื่องเสียง
 • ขนาดความจุ 20 คน
 • ผู้ควบคุม : นายธนชาต มหาวัน
 • ใช้งานได้

ที่พักจำนวน 16 ห้อง

 • ห้องพัก จำนวน 16 ห้อง
 • มีอุปกรณ์ ตู้เสื้อผ้า เตียง โต๊ะทำงาน
 • ผู้ควบคุม : นางผ่องรักษ์ ยศเดช
 • ใช้งานได้

ห้องประชุมฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรพลังาน (พื้นที่ 7 ไร่) :

ภาพห้องรายละเอียดสถานะจอง / ดูปฏิทิน

ห้องประชุมขนาดเล็ก 15-20 คน

 • ห้องประชุมขนาดเล็ก  ระบบสื่อ เครื่องเสียง
 • มี TV, computer
 • ขนาดความจุ 15-20 คน
 • ผู้ควบคุม : นายนักรบ กลัดกลีบ
 • ใช้งานได้