ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414
ห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องปรับอากาศและการทำความเย็น

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการระบบทำความเย็น
ห้องปฏิบัติการระบบปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการระบบปรับอากาศ
แคมป์มิเตอร์วัดไฟฟ้า
เครื่องวัดความเร็วมและอัตราการไหลอากาศ
น้ำยาเครื่องปรับอากาศ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เกจ์วัดน้ำยาแอร์