ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา  จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
 • ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทน หรือการเรียนรู้อิสระ จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานความร่วมมือ ตามงบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ
 • กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กยศ.) / (กรอ.) (คลิ๊ก)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพลังงานทดแทน และวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)
 • เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 • มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 • มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัย
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

1.) แหล่งทุนภายใน (บัณฑิตวิทยาลัย)

 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
 • จำนวนเงินที่จัดสรรจำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๒๐,๐๐๐ บาท

Download ใบสมัครได้ที่ www.grad.mju.ac.th (เมนูหลัก สำหรับนักศึกษาหัวข้อทุนการศึกษา)

2.) แหล่งทุนภายใน (วิทยาลัยพลังงานทดแทน)

ประเภทที่ 1  แบบอุดหนุนเต็มจำนวน (Full Scholarship)

    สนับสนุนค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ค่าธรรมเนียมนักศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์

ประเภทที่ 2 แบบอุดหนุนบางส่วน (Partial Scholarship)

     สนับสนุนค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ค่าธรรมเนียมนักศึกษา เงินสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ประเภทที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำการค้นคว้าอิสระ /วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

      สนับสนุนค่าการค้นคว้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ประเภทที่ 4 ทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว

      สำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ทุนสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทุนการศึกษาต่างประเทศ (แหล่งทุนภายนอก)

แนะนำ 20 ทุนเรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด ให้คุณเรียนต่อนอกได้แบบไม่ต้องใช้ทุนคืนมหาวิทยาลัย < Click here >

1. ทุนฟูลไบรท์ Fulbright Scholarship – สหรัฐฯ
2. ทุน Chevening – อังกฤษ
3. ทุน Gates Cambridge Scholarship – อังกฤษ
4. ทุน Westminster University – อังกฤษ
5. ทุน Australia Awards – ออสเตรเลีย
6. ทุน ICCR ทุนรัฐบาลอินเดีย – อินเดีย
7. ทุนประเทศฝรั่งเศส (Franco-Thai) – ฝรั่งเศส
8. ทุน DAAD – เยอรมนี
9. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho หรือ MEXT – ญี่ปุ่น
10. ทุน APU โดย Ritsumeikan Asia Pacific University – ญี่ปุ่น
11. ทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council) – จีน
12. ทุนไต้หวัน – ไต้หวัน
13. ทุนมาเลเซีย – มาเลเซีย
14. ทุนรัฐบาลเม็กซิโก – เม็กซิโก
15. ทุนรัฐบาลโมรอกโก – โมรอกโก
16. ทุนรัฐบาลตุรกี – ตุรกี
17. ทุน SINGA – สิงคโปร์
18. ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ – เกาหลีใต้
19. ทุน Ewha Global Partnership Program (EGPP) โดยมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – เกาหลีใต้
20. ทุนรัฐบาลคูเวต – คูเวต