ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414
ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ห้องปฏิบัติการทางเคมี

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

pH-Meter
ตู้ดูดสารเคมี
ห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า
Biogas Analyser
Glass wares
Weight balance
centrifugal
COD-Analyser
Hot air oven
Biodiesel pilot Lab.
Bio ethanol pilot Lab.