ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ

  1. ประกาศวิทยาลัยพลังงาน ฉบับที่ 1
  2. ประกาศวิทยาลัยพลังงาน ฉบับที่ 2
  3. ประกาศวิทยาลัยพลังงาน ฉบับที่ 3
  4. ประกาศวิทยาลัยพลังงาน ฉบับที่ 4

แบบฟอร์มอื่น ๆ

  1. แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเข้าร่วมอบรม [Download]
  2. แบบฟอร์ม-ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนฝึกอบรม [Download]
  3. แบบฟอร์ม-ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ [Download]
  4. แบบฟอร์ม-ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม [Download]
  5. แบบฟอร์ม-รายงานผลการเดินทาง/รายงานผลการปฏิบัติงาน [Download]