รายละเอียดการสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Engineering Program in                                                          Renewable Energy 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. พลังงานทดแทน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering                                                                        (B.Eng. Renewable Energy)

รูปแบบการศึกษา

 • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ
โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร135
หมวดวิชาทั่วไป30 
หมวดวิชาเฉพาะ99
หมวดวิชาเลือกเสรี 6

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทย์-คณิต GPA 2.25 ถ้าต่ำากว่าให้ยื่นประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา
 • ปวช. สายวิชาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) GPA 2.25 ถ้าต่ำากว่าให้ยื่นประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา (ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแมคคาร์ทรอนิกส์ ช่างสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง)
 • มีทุนการศึกษาให้ ทั้งทุนเพชรพลังงาน (เรียนดี) ทุนวิริยะพลังงาน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) และทุนศตวรรษที 21 (กิจกรรมเด่น)

โอกาสหลังจบการศึกษา

 • สามารถสอบเป็น ผชร. (ผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงาน) และผชอ.(ผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคาร) ของกระทรวงพลังงาน 
 •  สามารถสอบเป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านสาขาพลังงานทดแทน / สามารถขอใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.พิเศษ สาขาการจัดการพลังงาน ของสภาวิศวกร)
 • วิศวกรปฏิบัติงานในโรงงาน อาคารควบคุมด้านพลังงาน พลังงานทดแทน หน่วยงาน ภาครัฐ
 • รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน
 • นักวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานในประเทศและต่างประเทศ

อาจารย์บริหารหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.สุลักษณา มงคล        ประธานหลักสูตร
 2. ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล    กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์        กรรมการ
 4. Dr.Rameshprabu Ramaraj   กรรมการ
 5. ผศ.ดร.จุฑาภรณ์  ชนะถาวร      เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

 • คุณโสภา หาญยุทธ    e-mail: hanyuth@gmail.com
 • โทรศัพท์ : 053-875593 ; 089-5584568