หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้สมัครต้องจบระดับ ปวส. สาขาวิชาด้านช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 2 ปี แบบต่อเนื่อง

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน สหวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนางานอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของโลก สามารถประกอบการอิสระเป็นผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จนสามารถพัฒนาศาสตร์ทางวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการใช้และจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเรียน...ต่อเนื่อง... วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะด้านปฏิบัติการ ยกระดับฝีมือทางวิศวกรรมให้กับวิศวกรหรือช่าง ให้มีความสามารถหรือทักษะที่สูงขึ้น ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการระดับสูง จึงมีความเหมาะสมและเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการและแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่ เก่ง อดทด กล้าคิด กล้าทา มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม

  ทักษะที่ได้จากเรียนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

 • พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์เชิงวิศวกรรม นักเทคโนโลยี และการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • ทักษะและการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการด้านโครงการ
 • ทักษะด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การนำเสนอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ความใฝ่รู้นวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทน

      เรียนจบสามารถประกอบอาชีพด้านไหนบ้าง?

งานในด้านที่ต้องใช้ทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน งานด้านการจัดการพลังงานใน งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ของภาครัฐและเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่อประสานงานประธานหลักสูตร

 • ดร.ภคมน ปินตานา e-mail: p.pintana@gmail.com 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง  e-mail: nigranghd@gmail.com
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์   e-mail: churat_thararux@hotmail.com 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ      e-mail: kagoshi7@gmail.com
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ e-mail: tong.cm@gmail.com

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

 • คุณโสภา หาญยุทธ    e-mail: hanyuth@gmail.com
   โทรศัพท์ : 053-875593 ; 089-5584568