ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

เครื่องวิเคราะห์ค่าความร้อนเชื้อเพลิง
ห้องวิเคราะห์ค่าความร้อนและคุณสมบัติเชื้อเพลิง
กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke
กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR
ชุดปฏิบัติการปั๊มความร้อน
ชุดทดสอบการบำบัดน้ำด้วยโอโซน
ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องวิเคราะห์ค่าความร้อนเชื้อเพลิง (Bomb Calorific)
ชุดระบบหม้อไอน้ำ
ชุดปฏิบัติการกังหันแก๊ส
ชุดปฏิบัติการถ่ายเทความร้อน
ชุดทดสอบประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ