ข้อบังคับนักศึกษา / ระเบียบประกาศ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2562
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
 5.  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563
 6.  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563
 7.  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ พ.ศ.2557

ปฏิทินการศึกษา และแบบฟอร์มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (มจท.)

แบบฟอร์มทั่วไป (วิทยาลัยพลังงานทดแทน)

 1. แบบฟอร์มที่ 1
 2. แบบฟอร์มที่ 2
 3. แบบฟอร์มที่ 3
 4. แบบฟอร์มที่ 4
 5. แบบฟอร์มที่ 5

งานพัฒนานักศึกษา / สโมสรนักศึกษา

 1. ประกาศงานพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 1
 2. ประกาศสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทน ฉบับที่ 1
 3. ประกาศสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2
 4. ประกาศสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3
 5. ประกาศสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4