หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยผู้สมัครต้องจบระดับ ปวช. สาขาวิชาด้านช่างอุตสาหกรรม หรือจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาเรียน 4 ปี

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิชาพลังงานทดแทนที่มีความรู้สหวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของโลก และมีความกล้าและมั่นใจในการในการการประกอบกิจการทางธุรกิจการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียนพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนถือว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาออกแบบเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากน้ำ พลังงานลม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชน ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศ พลังงานทดแทนถือว่ามีบทบาทอย่างมากต่อประเทศ เพื่อส่งเสริมระบบการผลิต คิดค้นแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่นับวันยิ่งจะน้อยลง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างภาคภูมิ

         ทักษะที่ได้จากการเรียนพลังงานทดแทน

 • พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์เชิงวิศวกรรม นักเทคโนโลยี และการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • ทักษะเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการด้านโครงการ
 • ทักษะด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การนำเสนอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ความใฝ่รู้นวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทน

         ทักษะที่ได้จากการเรียนพลังงานทดแทน

 • พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์เชิงวิศวกรรม นักเทคโนโลยี และการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • ทักษะเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการด้านโครงการ
 • ทักษะด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การนำเสนอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ความใฝ่รู้นวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทน    

     กลุ่มธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแท

 • กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ด้านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
 • กลุ่มภาครัฐ และวิสาหกิจ ที่ดำเนินการด้านพลังงาน
 • ประกอบอาชีพอิสระ จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบระบบพลังงานทดแทน
 • กลุ่มงานที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ และเอกชน
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพัฒนางานด้านพลังงาน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


ติดต่อประสานงานประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล  e-mail: sulaksana@mju.ac.th

 เจ้าหน้าที่หลักสูตร

คุณโสภา หาญยุทธ  e-mail: hanyuth@gmail.com

 โทรศัพท์ : 053-875593 ; 089-5584568