หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือ ชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ มีแผนการศึกษาแบ่งออกเป็น

 • แผน ก แบบ ก1      จำนวน 36 หน่วยกิต            ทำวิทยานิพนธ์ และเรียนเพิ่มเติมไม่นับหน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก2      จำนวน 36 หน่วยกิต            เรียนในห้องเรียนพร้อมทำวิทยานิพนธ์
 • แผน ข                จำนวน 36 หน่วยกิต            เรียนพร้อมด้วยรายวิชาค้นคว้าอิสระ

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

พัฒนาและผลิตบุคลากร นักวิจัย วิศวกร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่และก่อให้เกิดนวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์พลังงานของประเทศและโลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ กล้าลงทุน กล้าเสี่ยงและกล้าประกอบกิจการทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ (Entrepreneur)

งานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน

 • ระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ระบบสมาร์ทฟาร์มและการจัดการด้านพลังงานในภาคเกษตรกรรรม
 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากวัฏจักรแรงคิน หรือ Organic Rankine Cycle (ORC)
 • ระบบอบแห้งแบบอัจฉริยะโดยใช้พลังงานความร้อน และระบบฮีตปั๊ม
 • ระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ และการประยุกต์งานด้านความร้อน
 • การประยุกต์ระบบพลังงานความร้อน และระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
 • ระบบเชื้อเพลิงชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวมวลจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

เรียบจบ....ไปทำงานอะไร?

 • อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • วิศวกรในภาคเอกชนที่ดำเนินการด้านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และด้านวิศวกรรมพลังงาน
 • ภาคอุตสาหกรรมประกอบการพลังงานทดแทน นิคมอุตสาหกรรม และอื่น ๆ
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่รับออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานทดแทนอื่น ๆ

เครือข่ายความร่วมมือ

 • เครือข่ายมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • เครือข่ายผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และภาคอุตสาหกรรม

เอกสารหลักสูตร

ติดต่อหลักสูตร

 • ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ประธานกรรมการหลักสูตร
 • รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ  กรรมการหลักสูตร
 • ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ กรรมการหลักสูตร

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

 • คุณกมลดารา เหรียญสุวรรณ   e-mail: kamoldara@mju.ac.th  

 • โทรศัพท์ 053-875596