ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414
ชุดจำลองระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ห้องปฏิบัติการทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ชุดจำลองแสงอาทิตย์ เพื่อทดสอบแผง

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

ชุดปฏิบัติการทดสอบตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์
ชุดปฏิบัติการทดสอบตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์
ระบบผลิตน้ำร้อน
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบหมุนตามแสงอาทิตย์
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องวัดและทดสอบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสอาทิตย์
แคมป์มิเตอร์
เซนเซอร์วัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์
เครื่องวัดความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์

ชุดจำลองระบบแจกจ่ายพลังงานผสมผสานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์