ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
Tel. 0841773632 , E-mail nigran@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์

รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร E-mail kittikorn@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
E-mail tanate_c@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail yingrak@mju.ac.th

Assoc. Prof. Dr.Rameshprabu Ramaraj

ผู้ช่วยคณบดี
E-mail rameshprabu@mju.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

E-mail natthawu@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ

E-mail thongchai_m@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์

E-mail rotjapun@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง

E-mail nigran@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์

E-mail kittikorn@mju.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์

E-mail akarin@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ

E-mail sermsuk@mju.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ

E-mail nattaporn@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

E-mail sarawut_p@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล

E-mail sulaksana@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

E-mail Yingrak@mju.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน

E-mail chawaroj@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์

E-mail parin_k@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์

E-mail churat@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร

E-mail jutaporn.ch@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ

E-mail tanate_c@mju.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม

E-mail Natthanicha_s@mju.ac.th

Assoc.Prof.Dr.Rameshprabu Ramaraj

Tel. , E-mail rameshprabu@mju.ac.th

อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา

E-mail pakamon_pi@mju.ac.th

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล

E-mail samerkhwan@mju.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา

E-mail surapon_r@mju.ac.th

อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา

E-mail

อาจารย์ถิรวัฒน์ วงษาเทียม

E-mail

สำนักงานคณบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน Tel. E-mail;

พนักงานสายสนับสนุน

นางจิราพร ดุษฎี

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Tel. 053-875590 , E-mail jeeraporn@mju.ac.th

ดร.กมลดารา เหรียญสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา
Tel.053-875596 , E-mail kamoldara@mju.ac.th

น.ส.อัญชลี สายเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 053-875595 , E-mail unchalee_s@mju.ac.th

นายนักรบ กลัดกลีบ

นักวิชาการเกษตร
Tel. 053-874597 , E-mail Nakrob@mju.ac.th

นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 053-875592 , E-mail pensiri@mju.ac.th

นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่

นักวิชาการพัสดุ
Tel. 053-875598, E-mail nongyao_hd@mju.ac.th

นายชลัมพล ธารารักษ์

นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail chalumpol_th@mju.ac.th

นายภูศรัณย์ ศิรพันธ์ตรี

นักวิชาการศึกษา
Tel.053-875593

นายมงคล จันโทภาส

ช่างเทคนิค
Tel.053-875593

นายฉันทวัช เจริญสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร