ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาคาค B)
  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414
ห้องปฏิบัติการ - 3D Printer
ห้องปฏิบัติการโครน (UAV) - 3D Printer
ห้องปฏิบัติการโครน (UAV) - 3D Printer
ชุดปฏิบัติการด้านไอที และชุดไฟฟ้า
ชุดปฏิบัติการด้าน PLC
Co-Maker Space