Previous
Next

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างวิศกรด้านพลังงานทดแทน รับนักศึกษา ม.6 และ ปวช.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างวิศกรปฏิบัติการพลังงานทดแทน รับนักศึกษา  ปวส. สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัต กรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) มุ่งเน้นสร้างนักเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตรรับนักศึกษา ปวส. สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดูเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง, ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธ์แสนศรี, ผศ.ดร.ลักขณา พันธ์แสนศรี, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร, ภัญโญ ผลงาม จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ดูเพิ่มเติม »

ทีมวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผลงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม »

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ครั้งที่ 4

เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) รอบที่ 2

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ความร่วมมือทางวิชาการ