ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 5)