1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่1 ประจำปีการศึกษา2565 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 39/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565