ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ

 1. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 2. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 3. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 4. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 5. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่องการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

แนะนำหน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการ

 1. หน่วยวิจัยที่ 1 : หน่วยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (SEEU)
 2. หน่วยวิจัยที่ 2 : ห้องวิจัยการออกแบบและเทคโนโลยีด้านอุณหภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. หน่วยวิจัยที่ 3 : Sustainable Energy Technology Research (SETR-LAB)
 4. หน่วยวิจัยที่ 4 : พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
 5. หน่วยวิจัยที่ 5 : พลังงานความร้อน
 6. หน่วยวิจัยที่ 6 : ระบบสมาร์ทฟาร์มและฟาร์มอัจฉริยะ

แบบฟอร์มอื่น ๆ สำหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ

 1. แบบฟอร์มการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และบริการวิชาการ