รายละเอียดการสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร และชื่อปริญญา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Engineering Program in                                                            Renewable Energy Engineering

รายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ข้อ 12.4) และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
          ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทที่มีวิทยานิพนธ์หรือการเรียนรู้อิสระในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กลุ่มสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 แต่มีคุณสมบัติที่เห็นควรให้เข้าศึกษาได้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
          ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กลุ่มสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          สำหรับผู้สมัครทั้งหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ที่เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร