ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

เครื่องทดสอบกังหันน้ำเพลตัน
เครื่องทดสอบการวัดอัตราการไหล
ชุดอากาศพลศาสตร์
ชุดทดสอบระบบปั๊มน้ำ
เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตราโซนิค
ชุดทดสอบการสูญเสียในระบบท่อ
ชุดทดสอบกังหันน้ำชนิดต่าง ๆ
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมน้ำ
ชุดวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์