ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิค-19 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


1. บันทึกข้อความประกาศฯ  พร้อมเวรประจำของเจ้าหน้าที่ส่วนงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564