ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน

เรื่อง ปิดสถานที่ทำการวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นการชั่วคราว

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid 19 วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงขอส่งประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง ปิดสถานที่ทำการวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564

[เอกสารดาวน์โหลด] ประกาศ ปิดถสานที่ทำการวิทยาลัยพลังงานทดแทน_เมษายน 2564