ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่1 ประจำปีการศึกษา2565 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดูเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิค-19 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดูเพิ่มเติม »

ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease ()COVID-19) (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 23 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม »