ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease -COVID-19) (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 23 กันยายน 2563


ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease -COVID-19) (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 23 กันยายน 2563