ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


1. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
2. ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563