1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

  2. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 เรื่อง ขยายเวลาระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง ปิดสถานที่ทำการวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564