ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง, ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธ์แสนศรี, ผศ.ดร.ลักขณา พันธ์แสนศรี, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร, ภัญโญ ผลงาม จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ทีมนักวิจัย ม.แม่โจ้คว้า 3 รางวัล ด้าน SDG ระดับประเทศ ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบรางวัลด้าน SDG ระดับประเทศ จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประกวดบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้า 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่

ผลงานที่ 1 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทบทความ ด้านเทคโนโลยี ชื่อผลงาน “การส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ โดยการซีนรูปภาชนะรักษ์โลกเพื่อทดแทนการใช้ภาชนะจากพลาสติกและโฟม”
ผลงานที่ 2 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ชื่อผลงาน “การส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าวัสดุชีวมวลสู่ผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย
1. ผศ. ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
2. ผศ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
3. อ.ทิพารัตน์ สหตรงจิตร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
4. ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
5. ผศ. ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6. นายภิญโญ ผลงาม สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และการจัดอันดับโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Impact Ranking) ซึ่งในปี 2021 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 5 มหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย จาก Time Higher Education

โอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบเกียรติเชิดชูเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี แก่ทีมนักวิจัย ในฐานะทีมงานผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญชวนทีมงานนักวิจัย เข้าร่วมงานการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน สัญจร ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 นี้

แหล่งข้อมูล : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4486&lang=th