ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสาขานวัตกรรมเกษตร [ฟรี]
📣📣 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรม “โครงการพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ High Quality Engineering” รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
📋 ในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2565
ท่านจะได้เรียนรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1️⃣ บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ High Quality Engineering ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2️⃣ บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน โดย นายบุณธรรม บุญเลา อดีต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
3️⃣ การบรรยายแยกตามสาขาวิชา
3️⃣.1️⃣สาขา “นวัตกรรมเกษตร”
💚 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำหรับการการเกษตรสมัยใหม่
💚การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวง
💚 นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้กรอบเชิงพาณิชย์
💚 นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้กรอบเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาการผลิตพริกทอดกรอบ
💚 บรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์
💚 เทคโนโลยีการผลิต Biochar สำหรับการเกษตรสมัยใหม่
3️⃣.2️⃣.สาขา “ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)”
💙 ระบบควบคุมสำหรับโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ
💙 การผลิตสัตว์น้ำในระบบอัจฉริยะด้วยพลังงานทดแทน
💙 การผลิตเห็ดมูลค่าสูงในโรงเรือนอัจฉริยะโดยใช้พลังงงานทดแทน
💙 ระบบบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
💙 การบริหารจัดการน้ำระยะไกลในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
💙 การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการเกษตรเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
💙 อากาศยานไร้คนขับสำหรับการเกษตรสมัยอัจฉริยะ)
📌📌 ทั้งนี้ ผู้ร่วมอบรมทั้งสองหัวข้อ จะได้ไปศึกษาดูงาน โรงงานแปรรูปกัญชา/กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , โรงเรือนอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
🆓 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 🆓 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงหัวข้อละ 4️⃣0️⃣ คน สนใจสมัครได้ที่