ขอแสดงความยินดีนักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลนำเสนอบทความในงาน 28th Tri-U IJSS topics:  Population, Food, Energy, Environment, and Technosociopreneurship, IPB University, Indonesia

 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย ที่ได้รับรางวัลบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ The 28th Tri-U International Joint Seminar & Symposiumระหว่างวันที่ 7-11  พ.ย. 65 ณ IPB University, Indonesia

  1. นายเตชาธร ชัยวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล Best of Techno-socio preneurship Topic 2nd Winner  เรื่อง “Improvement of Humidifier System in Smart Greenhouse for Straw Mushroom Cultivation”   โดยมี อ.ดร.ภคมน ปินตานา  อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. นายณัฐวรรธน์ ตันหน้อย นักศึกษาระดัปริญญาโท ได้รับรางวัล Best of Environment Topic 2nd Winner เรื่อง “Development of an Induction Reactor for Solar-Photovoltaic Waste Management”  โดยมี ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษา