สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับทึมผู้ตรวจติดตามจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ณ อาคารวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแก่ทีมผู้ตรวจติดตามเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน