นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังาน (ต่อเนื่อง) เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คนดี คนเก่ง ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายนพดล มาแก้ว จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ชั้นปีที่1 ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เครดิตภาพ จาก ท่านอาจารย์นิตยา จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์)

 

เอกสารอ้างอิง: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ