โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน ในฐานการเรียนรู้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Gifted Math-Science) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน ในฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ฐานการเรียนรู้พลังงานชีวมวล ฐานการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ และฐานการเรียนรู้การสร้างอากาศสะอาดปลอด PM2.5 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบเนื่องด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่กำลังพัฒนาไปสู่ความเจริญแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนี้คณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Gifted Math-Science) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เพื่อการปลูกฝังความคิดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงนำไปสู่การจัดการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน ในฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ฐานการเรียนรู้พลังงานชีวมวล ฐานการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ และฐานการเรียนรู้การสร้างอากาศสะอาดปลอด PM2.5 โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมในการเตรียมการครั้งนี้ด้วย”