วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย