ผู้บริหารวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้แลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

ผู้บริหาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2565 – 3 กันยายน 2565 โดยมีผู้ร่วมเดินทางได้แก่ ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง, ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์, ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ, ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี, ดร.สุระพล ริยะนา, นายสุทธิพงษ์ เรืองจิตร, นายสุภกิจ ไชยเมือเลน, Mr.Toukta thammavong  โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิัยระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา

  1. บรรยายงานวิจัย งานวิชาการ และแนะนำ Faculty of Engineering, Souphanouvong University กิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัย ระหว่าง นักศึกษาและอาจารย์ ของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน กับ Faculty of Engineering, Souphanouvong University
  2. เรื่องที่ 1 : เทคโนโลยีด้านพลังงานลมและพลังงานน้ำ โดย ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
  3. เรื่องที่ 2 : เทคโนโลยีด้านพลังงานชีวมวลและกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางเกษตร  โดย ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
  4. เรื่องที่ 3 : เทคโนโลยีพลังงานชุมชนและการจัดการพลังงานในชุมชน โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
  5. เรื่องที่ 4 : Biodiesel Production from Cooking Oil Wastes and Tung Seed Oil by Transesterification Process for Small Diesel Engine โดย นศ.ปริญญาโท Mr. Toukta Thammavong
  6. เรื่องที่ 5 : The Development of Coffee Bean Drying Process Technology โดย นศ.ปริญญาโท Mr. Sutthipong  Rungjit
  7. เรื่องที่ 6 : Application drying system for industrial โดย นศ.ปริญญาโท Mr.Supakit Chaimuanglen
  8. เรื่องที่ 7 : Biomass and Biomass stove technology โดย ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

 

การบริการวิชาการระหว่างประเทศ

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีไอทีและระบบสมาร์ทฟาร์ม”  โดย ดร.สุระพล ริยะนา  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และนวัตกรรม ให้กับ คณาจารย์ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยทำการอบรมเรื่องการประกอบระบบสมาร์ทฟาร์ม การเขียนโค๊ดภาษาในการควบคุมระบบ ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้ คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน  2 ชุด

 

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัย การศึกษา และงานบริการวิชาการ ระหว่างทีมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง กับ สมาคม YMCA เชียงใหม่ เพื่อสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 ทุน ปริญญาเอก 1 ทุน และหลักสูตรฯ สมาร์ทฟาร์มฯ 5 ทุน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใน สปป. ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือ MOU หรือ MOA