ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office 2022) ในระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง)

ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office 2022) ในระดับ ดีเยี่ยม (เหรียญทอง)