คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้การต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะ และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยพลังงานทดแทน