ประกาศ  รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรพลังงานสมัยใหม่

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรพลังงานสมัยใหม่

ตามที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับแบบเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรพลังงานสมัยใหม่ โดยแบ่งออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้กำหนดเปิดรับแบบเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 38 ผลงาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 15 ผลงาน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 19 ผลงาน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรพลังงานสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

ทั้งนี้ รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้นมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม Coaching camp ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 10 -12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรม   Pitching day ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ประสานงานจะดำเนินการติดต่อกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจ้งรายละเอียด และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรพลังงานสมัยใหม่ เป็นลำดับต่อไป

เอกสารประกาศ :   Download

สอบถาม : นส.จิราภรณ์ แก้วเดียว

  • Line: nidnoijiraporn
  • E-mail; Jiraporn.kaewdiew@gmail.com