ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อการปลูกฝังความคิดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ จึงนำไปสู่การจัดการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมในการเตรียมการครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567