อบรมผลิตถ่านไบโอชาร์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เตาเผาแบบหมุนวนก๊าซเผาไหม้

วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับงบประมาณบริการวิชาการประจำปี 2566  ในกิจกรรมการนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลิตถ่านไบโอชาร์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เตาเผาแบบหมุนหมุนก๊าซเผาไหม้” และอบรมฐานเรียนรู้ผลิตถ่านไม้เหลือทิ้งในชุมชน  โดยใช้งบงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง  ตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรม  ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาพอวอ 312 วิศวกรรมพลังงานชีวมวล