ม.แม่โจ้ จัดไหว้ครู พร้อมเชิดชูอาจารย์-บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบโล่เชิดชูอาจารย์และบุคลากรดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีพิธีวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครูตามลำดับขั้นตอน แสดงถึงความงความกตัญญู กตเวที ต่อครูอาจารย์ คารวะฝากตัวเป็นศิษย์ พร้อมรับฟังโอวาทคำสอนจากคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

อาจารย์ดีเด่น ได้แก่
1. ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ได้แก่
1. ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวลัญฉพิชา พิมพา สังกัด สำนักหอสมุด
2. ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางอริศรา สิงห์ปัน สังกัด สำนักหอสมุด
3. ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายปรีชา รัตนัง สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายวสุ ไชยศรีหา สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ นางสาววีนาภัทร์ พงษ์ภา สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจบุคลากร ซึ่งเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง