วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

  • เมื่อ​วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงานทดแทน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เปิดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน / หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานทดแทน
  • วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์หลากหลายกิจกรรม ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และนักศึกษา อันประกอบไปด้วยผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานบริการวิชาการแก่สังคม หลายผลงานได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และได้รับรางวัลจากหลายภาคส่วน นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนา /ปรับปรุง จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • สำหรับการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะ รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม และการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ ประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการจริง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
  • โอกาสเดียวกันนี้ บริษัท แอดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด โดย นายภสุ ชัยบุญเรือง ประธานกรรมการผู้จัดการ ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมูลค่า 300,000 บาท เพราะการพัฒนาคนในอาชีพด้วยระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลในอาชีพให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสังคมจะช่วยยกระดับความก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาและผู้ประกอบการต่อไป