ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง และ ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ได้รับรางวัล 2 รางวัลในงานประกวดนวัตกรรมThe 16th International Invention and Innovation show (INTARG 2023) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 2 รางวัลจากงานประกวดได้แก่รางวัล Bronze medal และ รางวัล certificate of appreciation proudly presentation จากหน่วยงาน Research Institute of creative education, Vietnam

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัล 🥇🥇รางวัล Bronze medal และ รางวัล certificate of appreciation proudly presentation จากหน่วยงาน Research Institute of creative education, Vietnam ในงาน The 16th International Invention and Innovation show (INTARG 2023) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

จากการนำผลงานวิจัย เรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาระบบผลิตน้ำเพื่อการเกษตรจากอากาศโดยใช้ความเย็นพื้นดินร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์” “Development prototype of water agricultural generated system from air with using ground coolant and solar energy”  ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดในงาน The 16th International Invention and Innovation show (INTARG 2023) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2566 และได้รับการนำเสนอต่อ เอกอัครราชทูต อุรษา มงคลนาวิน อัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

ต้นแบบระบบผลิตน้ำจากอากาศเป็นนวัตกรรมเพื่อสกัดน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อช่วยปัญหาด้านภัยแล้งของเกษตรกร และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในการผลิตน้ำดื่มในพื้นที่โรงเรียนตระเวนชายแดน หรือพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถสกัดน้ำในชั้นบรรยากาศได้ในอัตรา 100-200 ลิตรต่อวัน และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับระบบนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลสำเร็จของโครงการมีการติตดั้งระบบทดสอบจริงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และในปีถัดไปมีเป้าหมายการติดตั้งระบบให้กับโรงเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำหรัการผลิตน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำและน้ำที่ได้จากนวัตกรรมนี้มีผ่านการตรวจค่ามาตรฐานของน้ำดื่ม ก็อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคและอุปโภคได้ ซึ่งงานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ หรือมีน้ำน้อย ซึ่งพบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่