วิทยาลัยพลังงานทดแทน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วันที่ 28 มีนาคม 2566  ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกันของนักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน รวมถึงการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ในโอกาสนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขออขอบคุณ ผู้บริหารจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน นำโดย
ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ